home
profil
kertaskerja
artikal
sumber
galeri
album
catatan
tazkirah
pautan

buku 

 

Di sini kita boleh memuatturun (download) sebahagian bahan-bahan yang berkaitan dengan kursus-kursus yang saya terlibat dalam mengendalikannya;

EDUP3033 - Murid dan Pembelajaran ((Learning and the Learner)
Ringkasan Maklumat Kursus (RMK)
Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Semester 1, 2017

Senarai Semak Ketua Jabatan/Ketua Unit Kokurikulum

Tajuk Tutorial dan ISL
Tugasan Individu
Senarai Nama Pelajar : PISMP PM Sem 2 (Ambilan Jun 2016)
 
Kuliah
Topik 1: Konsep pengajaran dan pembelajaran
Topik 2: Proses Pembelajaran
Topik 3: Perbezaan individu dan pembelajaran
Topik 4: Perbezaan individu dan pembelajaran (sambungan)
Topik 5: Teori-teori pembelajaran
Topik 6: Model-model pengajaran
Topik 7: Pendekatan, strategi pengajaran dan kaedah pengajaran
Topik 8: Pedagogi masa kini
Topik 9: Motivasi dan Pembelajaran
 
Pembentangan pelajar
Tajuk 1: Prinsip-prinsip Pembelajaran Ewell (1997)
Tajuk 2: Kepentingan kesediaan belajar kepada murid sebelum PdP
Tajuk 3: Implikasi proses pembelajaran terhadap PdP
Tajuk 4: Teori Kecerdasan Pelbagai dan teori Kecerdasan Emosi
Tajuk 5: Gaya pembelajaran kognitif, Honey dan Munford
Tajuk 6: Teori pembelajaran behavioris dan kognitif
Tajuk 7: Teori pembelajaran konstruktivis dan sosial
Tajuk 8: Teori pembelajaran humanistik dan model pemerosesan maklumat
Tajuk 9:Model pengajaran sosial dan personal
Tajuk 10: Pendekatan induktif-deduktif dan berpusatkan guru-murid
Tajuk 11: Kaedah pengajaran simulasi, sumbang saran dan penyelesaian masalah
Topik 12: Kaedah pengajaran bermain dan demontrasi
 
Buku Rujukan
Learning theories : an educational perspective / Dale H. Schunk.—6th ed.
 
EDUP2053 Teknologi dan Media Pengajaran (Instructional Technology and Media)
Ringkasan Maklumat Kursus (RMK) EDUP2053
Tugasan Kerja Kursus 2018
Tugasan Pembentangan Kumpulan
Jadual EDUP2053
Rancangan Pembelajaran Semester
Rancangan Pembelajaran Mingguan
Senarai Pelajar 2DPLIPC2 2018
 
Topik 1: Teknologi dan Media Pengajaran
Topik 2: Reka Bentuk Pengajaran Teknologi
Topik 3: Visual untuk Pengajaran dan Pembelajaran
Topik 4: Pembangunan Media Pengajaran
Topik 5: Audio untuk Pengajaran dan Pembelajaran
Topik 6 Video untuk Pengajaran dan Pembelajaran
Topik 7: Integrasi Perisian Aplikasi Pejabat untuk Pengajaran dan Pembelajaran
Topik 8: Multimedia Interaktif untuk Pengajaran dan Pembelajaran
Topik 9: Internet untuk Pengajaran dan Pembelajaran
Topik 10: .Sumber Maklumat dan Pengurusan Sumber
Topik 11: Isu dan Cabaran Penggunaan Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran
 
Bahan Perbincangan:
What Is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? Matthew J. Koehler, Punya Mishra, and William Cain, Michigan State University
Introduction to Problem Solving - Robert Harris, 1998
APA Style 2017-2018
 
PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual
(Creative Multimedia in Visual Art Education)
Pro Forma Kursus
Perancangan Semester Sem 1, 2013
Soalan Tugasan Projek 2013
Soalan Tugasan Amali-2013
Summary of information on each course module
Jadual SLT PSV3109
Pengenalan Kursus.
Topik 1: Peranan Seni Grafik dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
Topik 2: Pengenalan Konsep Multimedia.
Topik 3: Asas Senireka dalam ICT
Topik 4: Langkah-Langkah Penghasilan Bahan Multimedia Pendidikan
Topik 5: Penggunaan Multimedia dalam Pengajaran PSV
Topik 6: Bereksperimentasi dengan Perisisn Grafik Digital
 
Senarai nama Pelajar 5PISMP PSV/PI/PJ
Contoh tugasan Projek Laman Web
Tajuk: Tutorial Photoshop - Oleh Mohamad Shahir -PISMP PSV/PJ/PM 2013
 
SVN2103 Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education) DPLI
Topik 1: Pengenalan Pendidikan Seni Visual
Topik 2: Asas Seni Reka
 
HBAE 1203 Perkembangan Seni dan Kanak-Kanak
Pengenalan Kursus
Topik 1: Perkembangan Seni dan Kanak-Kanak
Topik 2: Teori-Teori Dalam Seni
Topik 3: Bahasa Tampak Asas-Asas Senireka)
Topik 4: Meningkatkan Daya Imaginatif Kanak-Kanak
Topik 5: Kreativiti dan Kanak-Kanak
Topik 6: Estetika dan Kanak-Kanak
Topik 7: Apresisi Seni
Topik 8: Pengujian & Penilaian Dalam PSV
Topik 9: Pengurusan Studio/Bilik Seni di Sekolah
Topik 10: Pengujian & Penilaian Dalam PSV
 
 KPLI - TP 2050D: Pengurusan Sumber (TMK-Tek..Pendidikan-Sains Perpustakaan)
 Jadual Waktu Jabatan Teknologi Pendidikan Sesi Jan 2011
 Jadual Peribadi - Dr. Sajap Maswan Sesi Jan. 2011
Rangka Kursus
 Rancangan Pengajaran Sesi Jan 2011
1. Tugasan Samester 2. Tugasan Mingguan 2011
3. Log Pembelajaran Pengurusan Sumber 4. Rubrik Penilaian
Senarai Nama Pelajar KPLI ambilan Jan 2010
 
Modul Pengurusan Sumber. Disediakan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG)
Modul: Unit 1- Pengenalan kepada TMK, Pemprosesan Perkataan, Internet
Modul 2: http://iptb.edu.my/jtp/modulkpli/kpli_unit1_ps.pdf
Modul 3: http://iptb.edu.my/jtp/modulkpli/unit2_rujukan.pdf
Pengenalan Kursus
Topik 1: Pengenalan Bidang Teknologi Pendidikan
Topik 2: Media Pengajaran
Topik 3: Asas Grafik
Latihan 1
 
EDUP3053 - TEKNOLOGI UNTUK PENGAJARAN DAN PERMBELAJARAN
Ringkasan Maklumat Kursus EDUP3053 (RMK)
Tugasan Kerja Kursus 2017
Tugasan Pembentangan Kumpulan
Jadual EDUP3053
Rancangan Pembelajaran Semester
Rancangan Pembelajaran Mingguan
Senarai Pelajar 3PISMP RBT
 
Pengenalan Kursus
Topik 1: Teknologi dan Media Pengajaran
Topik 2: Reka Bentuk Pengajaran
- ASSURE Model - ADDIE Model - Dick & Carey Model
Topik 3: Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran
Topik 4: Visual untuk Pengajaran dan Pembelajaran
Topik 5: Audio untuk Pengajaran dan Pembelajaran
Topik 6: Video untuk Pengajaran dan Pembelajaran
Topik 7: Integrasi Perisian Aplikasi Pejabat untuk Pengajaran dan Pembelajaran
Topik 8: Multimedia Interaktif untuk Pengajaran dan Pembelajaran
Topik 9: Internet untuk Pengajaran dan Pembelajaran
Topik 10: Isu dan Cabaran Penggunaan Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran
 
PISMP - EDU3105 TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Jadual Waktu Jabatan TMK Sesi Mei 2012
Jadual Waktu & Kalender PPG Sesi Jan 2013
Profoma Kursus
Matriks Kopetensi Hasil Pembelajaran Matriks Kopetensi Hasil Pembelajaran (CLO)
Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JJPP) dan Kredit MQF (SLT)
Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Semester 2- 2012
Rancangan Pengajaran Harian...
Jadual 3 EDU 3053 - PISMP Sesi Jun 2015
Rancangan Semester Sesi Jun 2015
Tajuk-tajuk Pembentangan Individu 2014
Tugasan Amali 2D - Poster
Tugasan Amali Fotografi.
Tugasan Amali Microsoft Word
Tugasan Amali Microsoft Power Point dan Excel
Tugasan Samester PISMP 2012
Tugasan Semester 4PISMP 2013
Tugasan 1 PPG Sesi Jan 2013
Tugasan 1 & 2 PPG Sesi Jun 2013
Tugasan 3 & 4 2 PPG Sesi Jun 2013
Tugasan 3 Persembahan Multimedia PPG Sesi Jan 2013
Tugasan Pembentangan Individu PISMP Sesi Jun 2015
 
Senarai nama pelajar SESI JUN 2011 - 1. 4PISMP-S4PJPKMO1 2. 4PISMP-PABAPAQ2
Senarai nama pelajar SESI JUN 2012 - 1. 4PISMP-PA/BA/PAQ 2. 4PISMP-PM/PJ/PSV
Senarai nama pelajar PPG SESI Jan 2013 - 1.PPG PC 2. PPG PM2
 
Pengenalan Kursus
Topik 1: Teknologi Pendidikan
Topik 2- Domin Teknologi Pengajaran dan Model Rekabentuk
Topik 3 - Media Pengajaran
Topik 4 - Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran -ASSURE
Topik 5 - Asas Grafik
Topik 6 - Media 2D & 3 D
Topik 7 - Asas Fotografi
Topik 8 - OHP dan Transparensi
Topik 9 - Bahan Audio
Topik 10 - Penerbitan Video Pendidikan
Topik 11 - Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Topik 12 - Isu-isu dan trenda terkini dalam Teknologi Pendidikan
 
Modul - Integrasi TMK - Sumber Bahagian Pendidikan Guru Malaysia
 Rekabentuk dan Pembangunan Perisian Kursus Pendidikan - Sumber http://btpn.moe.edu.my/pspnns/Unit_MP&PB/PTK.pdf
Modul EDU 3105-Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PPG)
Portal E-Pembelajaran PPG
 
Contoh tugasan persembahan multimedia/video clip yang dihasilkan oleh pelajar;
Contoh tugasan RPH yang dibina berdasarkan Model ASSURE

Contoh RPH 1 Contoh RPH 2 Contoh RPH 3

 
Contoh Tugasan Amali Fotografi
 
 
HBEF 2303 - Teknologi Maklumat dalam Pendidikan
Topik 1- Pengenalan Teknologi Maklumat
Topik 2- Persembahan Elektronik
Topik 3- Pengurusan TMK dalam P&P
Topik 4- Internet
Topik 5- Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer
Topik 6- Penilaian PPBK
Topik 7- Integrasi TMK dalam P&P
Contoh Soalan Peperiksaan Akhir 1
Contoh Soalan Peperiksaan 2
 
KDPM - Pengurusan Sumber
Profoma Kursus
Tugasan Samester
Modul - Pengurusan Sumber - Disediakan oleh Bahagian pendidikan Guru
Topik 1- Pengenalan kepada Komputer
Topik 2: Perisian
Topik 3: Internet
 
PPISMP : TM1311P5 - KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Jadual PPISMP 2010 - Dr. Sajap Maswan
Profoma Kursus - Sukatan
Tugasan Mingguan
Tugasan Kumpulan/Samester - 2010
Modul TMK dalam Pengajaran & Pembelajaran - Disediakan oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG)
Jadual Penentuan Tugasan (KKP) - 2010 Untuk Pensyarah
Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Samester - Untuk Pensyarah
Log Pembelajaran TMK- Penilaian Perisian,, ..
Pengenalan Kursus
 
SPK2102W: Seni Dalam Pendidikan
Proforma Kursus
Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran Semester 2012
Tugasan Mingguan
Tugasan Semester
Kuliah 1 - Pengenalan Kepada Seni Dalam Pendidikan
Kuliah 2 - Pengetahuan dan Kemahiran Asas Dalam Seni Visual
 

GWP1092 :Wacana Penulisan Writing Discourse

Pro Forma Kursus
Perancangan Semester Sem 1, 2014
Perancangan Semester 1, 2015
Perancangan Semester 1, 2016
Soalan Tugasan Projek 2014
Soalan Tugasan Projek 2015
Soalan Tugasan Projek 2016
Rubrik Pemarkahan Kerja Kursus
Rubrik Pemarkahan Kerja Kursus 2015
Rubrik Pemarkahan Kerja Kursus 2016
Soalan Pembentangan Kumpulan 2015
Soalan Pembentangan Kumpulan 2016
Jadual TLO GWP1092
Perancangan Pengajaran Mingguan 2015
Rancangan Pengajaran Mingguan 2016
Senarai Nama Pelajar Sem 1 2014
Senarai Nama Pelajar Sem 1 2015
 
Pengenalan Kursus
Topik 1- Pengenalan kepada wacana
Topik 2-Keutuhan wacana 
Topik 3- Penanda wacana
Topik 4- Kemahiran membuat rujukan
Topik 5- Penulisan akademik
Topik 6- Aplikasi penulisan akademik
Topik 7- Struktur dalam penulisan akademik
Topik 8- Etika dalam penulisan dan palagiat
Topik 9- Kemahiran membuat laporan
Topik 10- Ulasan, Resensi Dan Kritikan
 
Panduan Penulisan Gaya APA Edisi 6 - Sumber IPG Kampus Perlis
 
 
Penulisan/Penyelidikan
Menulis Bibliografi - format APA - sumber www.lib.usm.my
Contoh menulis Bibliografi - APA
Panduan Tugasan HBAE 1203- Sem. Mei 2010
Contoh Rubrik
Panduan Asas Kajian Tindakan
Contoh Kertas Cadangan Penganjuran Program di IPGKTB
 
Kursus-Kursus LDP
Modul Membina Blog menggunakan Blogger
 Tutorial Video Editing menggunakan Ulead Video Studio 11.5
 
 
BAHAN PEMBENTANGAN - PowerPoint
Pusat Siber Kafe: Sejauh mana golongan pelajar memanfaatkannya untuk tujuan pembelajaran
Pembudayaan ICT di Institut Perguruan Tuanku Bainun
A Guided Inquiry Learning Approach in a Web Environment: Theory and Application
Aplikasi Pendekatan Inkuiri Dalam Persekitaran Pembelajaran Berasaskan WEB
Keberkesanan penggunaan Laman Web yang dibina berdasarkan pendekatan inkuiri berbanding pendekatan tutorial didalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Prinsip Teknologi Pengajaran
Pembentangan Usul Kajian Ed.D
 
 
TITAS (TAMADUN ISLAM & ASIA) - En. Md Razhi Hassan
Kuliah 1- Pengenalan
Kuliah 2- Konsep Asas Tamadun Islam
Kuliah 3- Interaksi Antara Tamadun
Kuliah 4- Islam dan Tamadun Melayu
Kuliah 5 - Isu-Isu Kontemporari
Kuliah 6- Tokoh-Tokoh Tamadun Asia
Kuliah Tambahan - Islam Hadari
 
BAHAN - Video
Persembahan Orkestra IPGM Kampus Tuanku Bainun - 2009
 
Bahan Grafik Peraturan dan Keselamatan Makmal Komputer
Peraturan Makmal Komputer
Keselamatan Makmal Komputer
Jangan Membuang Sampah
Jangan Membawa Makan dan Minuman
Tanggalkan Kasut
 
 Useful downloads:
Adobe Acrobat
QuickTime
Windows Media Player
Real Player
 
Perisian Open Source - untuk Grafik & Multimedia

GIMP 2.6

GIMP is the GNU Image Manipulation Program. It is a freely distributed piece of software for such tasks as photo retouching, image composition and image authoring. It works on many operating systems,
* GIMP Tutorials * GIMP User Manual
INKSCAPE
An Open Source vector graphics editor, with capabilities similar to Illustrator, CorelDraw, or Xara X, using the W3C standard Scalable Vector Graphics (SVG) file format.
* Inscape Tutorials
GOOGLE SKETCH UP
Create, modify and share 3D models for free
* The Missing Manual Google SketchUp - Free download
NET OBJECT FUSION ESSENTIALS
NetObjects Fusion Essentials is a free web design software that offers many core features
* NetObjects Fusion Tutorials and Videos
AUDACITY
Audacity is a free digital audio editor and recording application, available for Windows, Mac OS X, Linux and other operating systems. The free and open nature of Audacity has allowed it to become very popular in education, encouraging its developers to make the user interface easier for students and teachers.
TOTAL COMMANDER
Total Commander is a shareware Orthodox File Manager (OFM) for Windows. Some features include a built-in FTP client, file compare, archive file navigation, and a versatile multi-rename tool with regular expression support.
VideoPad Free Video Editor 2.10
VideoPad is video editing software for Windows. This program lets you edit video and movies. This video editing application allows you to import various file formats including .avi, .wmv, .3gp, .wmv, .divx and many others. VideoPad is free
* Video Pad Tutorial .Part 1 * Video Pad Tutorial Part 2
ShareYouTubeVideo.com Free Online YouTube Downloader Website. It is time to say goodbye to endless buffering anymore. Simply copy and paste YouTube URL, you can download video to watch it offline anywhere on iPod, iPhone, iPad. ShareYouTubeVideo.com enables you to choose your desired video quality. No download or registration required! Just have a try now.
Free YouTube Downloader lets you easily download videos from YouTube and convert them to viewable video formats for your desktop, tablet, or other mobile device. It supports output to AVI, WMV, MOV, MP3, MP4, and many more formats. If you want the ability to save and view YouTube videos while offline, this is the tool to use..
Antara Software yang perlu ada dalam komputer/laptop anda...
Berikut adalah antara software & Plugin yang perlu ada dalam laptop kita untuk memastikan kerja-kerja kita menjadi lancar terutama ketika melayari internet, menyediakan pelbagai bahan pengajaran dan tugas-tugas kita sebagai pendidik dan pendakwah. Softare yang saya cadangkan ini adalah free dan halal untuk digunakan.
PDF Creator - Ini adalah software dari open source yang kita boleh gunakan untuk create fail pdf. Bagi pelajar OUM yang ingin menghatar tugasan secara online boleh tukarkan file word kepada fail pdf. Download DISINI
Adobe Reader atau Foxit Reader - Ini adalah antara software yang wajib ada dalam komputer/laptop kita. Ia sangat berguna untuk membaca fail pdf.
Download Adobe Reader
Download Foxit Reader
7zip - Software ini gunanya untuk zip atau unzip fail-fail yang mempunyai kapasiti yang besar dan boleh mengecilkan fail-fail kepada saiz yang dikehendaki. Ia menyokong fail-fail yang berformat 7z, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR, ARJ, CAB, CHM, CPIO, DEB, DMG, HFS, ISO, LZH, LZMA, MSI, NSIS, RAR, RPM, UDF, WIM, XAR dan Z. Download DISINI
Adobe Shockwave - Ianya adalah plugin percuma dan perlu untuk kita melihat kandungan web interaktif seperti games, business presentations, entertainment dan advertisements dari web browser.Kebanyakkan bahan di internet yang dibangunkan menggunakan Adobe Director perlu ada plugin ini untuk melihatnya. Download DISINI
GOM Player - Softwere ini adalah pemain video percuma dan pemain media yang berkualiti tinggi. Fail video yang pelbagai format biasanya boleh dibuka dengan GOM. Download DISINI
Adobe Flash Player - Ianya adalah plugin penting untuk membolehkan kita melayari internet yang mengandungi animasi atau video yang menggunakan fail flash. Ianya boleh dimuatturun secara percuma. Untuk mendapatkannnya, Download DISINI
Unlocker - Kadang-kadang kita mempunyai masalah tidak boleh delete fail contohnya Access Is Denied, software ini boleh membantu kita untuk delete fail tersebut. Malah ia boleh melajukan sistem windows kita. Download DISINI.

Mozilla Firefox, Google Chrome dan Opera - Mungkin anda sudah terbiasa dengan internet explorer cuba guna browser yang lain dan uji kemantopannya. Ketiga-tiga browser ini mempunyai kelebihan dan kehebatan tersendiri. Kita boleh install ketiga-tiga browezer ini di laptop kita. Insya'allah tidak akan berlaku konflik.
Download Mozilla Firefox
Download Google Chrome
Download Opera